Clàusula d’Avís Legal i Condicions de Compra

S’entén que la venda d’entrades es realitza al nostre domicili social i el fet de comprar l’entrada a través d’aquest portal implica que acceptes aquestes condicions generals.

 

IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOTORA

  • Estàs fent un contracte amb la promotora Clipper’s Musical Events, AIE.  amb domicili social al carrer Aulèstia i Pijoan, 21 (local), 08012 Barcelona (Espanya); CIF V-67.615.849.

Telèfon de l’oficina central: +(34) 932 400 520

Horari d’atenció de dilluns a dijous de 9h a 14h i de 15h a 18:30h. i divendres de 9h a 15h

Adreça electrònica genèrica: info@clippersmusic.org

Adreça electrònica: ticketing@clippersmusic.org

 ACCÉS AL RECINTE

Per entrar al recinte caldrà que ensenyis l’entrada física o al mòbil per tal que l’escanegin i la verifiquin. Si l’Organització t’ho sol·licita t’hauràs d’identificar amb el DNI. 

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no s’ha adquirit en els punts de venda oficials. No està permès revendre l’entrada. L’Organització del Festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

El posseïdor de l’entrada n’és el responsable en cas que se’n faci una còpia.

L’Organitzador denegarà al portador l’accés als recintes (i no tindrà dret a la devolució de l’import de l’entrada ni de qualsevol import en què hagi incorregut) si concorre qualsevol de les circumstàncies següents: 

  1. a) L’entrada està incompleta, esmenada, trencada o amb indicis de falsificació.
  2. b) El portador manifesta una actitud violenta o que incita públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal i, en particular, al portador que es comporti de manera agressiva o provoqui disturbis a l’exterior o a l’entrada, a qui porti armes o objectes susceptibles d’utilitzar-se com a tals i a qui porti roba, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin una apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei i la Constitució.
  3. c) El portador presenta símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.

L’exercici del dret d’admissió no comportarà, en cap cas, que es denegui l’accés al portador per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

A l’entrada als recintes, el públic pot estar subjecte a un registre segons la llei. No es permet l’entrada d’objectes que l’Organització pugui considerar perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent. Així mateix, es prohibeix l’entrada de qualsevol mena de begudes i menjar al recinte.

L’Organitzador podrà denegar l’accés o expulsar dels recintes al portador d’una entrada en cas que incompleixi les indicacions del personal de l’Organització, així com en cas que es pugui suposar raonablement que es crearà una situació de risc o perill per al portador mateix o per a altres assistents, o per estats d’intoxicació aparent o potencial. En tots els casos, el portador es responsabilitzarà personalment de les seves accions i omissions quan causin lesions a tercers o danys a béns.

La possessió de l’entrada no dóna dret al posseïdor o a tercers a utilitzar aquesta entrada o el seu contingut amb fins publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l’entrada o a tercers.

L’incompliment d’aquest punt obligarà l’anunciant i/o usuari no autoritzat a respondre pels danys i perjudicis creats.

Aquestes activitats es rastrejaran a Internet per tal d’establir-ne la responsabilitat pertinent.

Està prohibit l’accés al Restaurant sense entrada.

 

CONDICIONS GENERALS DE L’ENTRADA

Un cop adquirida l’entrada, només es podrà canviar o retornar-se’n l’import en cas que l’esdeveniment es cancel·li. 

En cas de cancel·lació, l’adquirent podrà sol·licitar que se li reemborsi l’entrada en un termini no superior a trenta dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació i de la manera en què l’Organitzador ho especifiqui per correu electrònic. Es considerarà cancel·lació la suspensió de més de la meitat del concert programat. En aquest cas de cancel·lació de l’esdeveniment l’Organitzador únicament reemborsarà l’import de l’entrada, no es fa responsable de qualsevol altra despesa com ara, a tall d’exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc. L’Organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa. 

En cas que es retorni l’entrada, no som responsables dels càrrecs de compra efectuats pels sistemes de pagament en línia o els bancs.

No es tornarà l’import de les entrades per causes de salut o mèdiques, incloent contagi per COVID-19.

No es tornarà l’import de l’entrada en cas que el Festival es cancel·li a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l’espai aeri espanyol o altres causes de força major no imputables a l’Organitzador.

En cas que l’espectador consideri que no podrà gaudir de l’espectacle, s’ha de posar en contacte amb l’organització abans del començament de l’espectacle, i no mès tard de les dues primeres cançons, o si escau, deu minuts de l’esdeveniment, qui valorarà la situació i, en cas afirmatiu, donarà la millor solució possible.  

 

 MENORS D’EDAT

Queda totalment prohibida l’entrada al recinte als infants de 3 anys (inclosos) o menys.

Els infants de 4 anys (inclosos) o més hauran d’adquirir la seva localitat.

A les sessions de infantils no hi ha limitació d’edat. En aquestes actuacions estan exclosos de pagament els infants menors de 3 anys (inclosos) que no ocupin seient.

Els menors de 16 anys (al moment de l’actuació) han d’anar acompanyats d’un adult, pare, mare o tutor.

A l’entrada caldrà que presentin el DNI, el llibre de família, el passaport o qualsevol document legal que acrediti la relació paternofilial o de responsabilitat sobre el menor de 16 anys, si l’organització ho requereix.

Durant l’estada al recinte, l’acompanyant serà responsable de qualsevol acció que dugui a terme el menor de 16 anys.

Tant l’acompanyant com el menor de 16 anys hauran de portar el DNI o el passaport en tot moment per si el personal de l’Organització els el requerís per acreditar-ne la identitat. Les persones estrangeres hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen o el passaport.

L’Organització informa que la legislació vigent prohibeix expressament la venda d’alcohol i tabac als menors de 18 anys.

 

COOKIES

Mitjançant la navegació en aquesta web, s’accepta la instal·lació de cookies. Consulta la política de cookies de la nostra web.

 

DRET D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El portador de l’entrada reconeix que pot aparèixer en imatges preses per diversos mitjans dins els recintes per difondre-les posteriorment amb finalitat informativa o promocional, i n’autoritza l’ús, que serà responsabilitat de cada mitjà.

En el cas d’imatges recollides per Clipper’s Musical Events, AIE. , aquestes dades es tractaran d’acord amb la política de privacitat ja definida.

Queden reservats tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, gravació o reproducció a l’interior dels recintes, excepte que es tingui l’autorització expressa de l’Organització.

Aquestes accions podran suposar una acció penal o civil per danys.

 

VIDEOVIGILÀNCIA

El promotor de l’esdeveniment o, si escau, el gestor de l’espai públic VIGILARÀ per vídeo tot el recinte.

En aquest sentit, s’informa que qualsevol imatge de vídeo gravada es podrà utilitzar com a prova de conductes il·lícites o de danys que es puguin demostrar, tant a persones com a béns.

Les dades es facilitaran automàticament a les autoritats judicials o policials.

La imatge queda subjecta a la política de privacitat ja definida.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE TERCERS

Si facilites dades d’un acompanyant, estàs obligat a informar-lo i a obtenir-ne el consentiment perquè es tractin les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat, que apareix en el formulari de registre.

 

DUBTES I FULLS DE RECLAMACIONS

En cas de dubte o consulta, hi ha informació disponible a la web del Festival. Les persones interessades poden sol·licitar per correu electrònic els fulls de reclamació, que també estaran a la seva disposició al lloc de celebració del Festival i al nostre domicili social.

 

 ALTRES CONDICIONS

L’usuari accepta que la legislació aplicable és l’espanyola.

La llengua de contractació és la de l’idioma escollit.

Aquest document d’acceptació de les condicions s’arxivarà en el nostre sistema informàtic. Durant un mes tindràs accés a les nostres dades i podràs imprimir-lo i desar-lo en el teu sistema informàtic.

Clipper’s Musical Events, AIE. pot anul·lar o modificar qualsevol de les condicions anteriors i, en aquest cas, ho posarà en coneixement del públic assistent mitjançant un correu electrònic, motiu pel qual cal que el consultis periòdicament. També n’informarà pels canals que consideri adequats.

Clippers té una política activa de resolució de conflictes, per la qual posa al teu servei l’atenció al client. Informem que segons l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 s’ha facilitat per part de la Comissió Europea una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç http://ec.europa.eu/consumers/odr . Això no obstant, Clipper’s Musical Events, AIE. decidirà, en cada cas, si s’adhereix o no a aquest sistema, ja que considerem que els conflictes poden i s’han de resoldre fora d’aquests àmbits, pel que aconsellem que prèviament a qualsevol reclamació utilitzeu el nostre sistema d’atenció al client. 

Tindrà dret a sol·licitar la factura de la compra d’entrades fins a un mes després d’haver finalitzat el concert.

 

Octubre 2022